Menu Zamknij

OGŁASZAMY NABÓR !!

od semestru jesiennego, NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Nauka rozpoczyna się od 01 września 2024r.

REKRUTACJA TRWA

Zawody:

Dzięki nauce w naszej Szkole zdobędziesz podstawowe umiejętności i będziesz doskonale przygotowana/y do pracy w zawodzie. Stawiamy na jakość, łączymy wiedzę teoretyczną z  praktyką, co przynosi najlepsze efekty.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

nauka trwa 2,5 roku

zajęcia w formie dziennej

Kwalifikacja MED.09

sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

 • prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i poza aptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • sporządzania preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych,
 • wytwarzania płynów infuzyjnych, przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej,
 • przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współuczestniczenia w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Po ukończeniu nauki znajdzie zatrudnienie w:

 • aptece ogólnodostępnej,
 • w aptece szpitalnej,
 • hurtowni farmaceutycznej,
 • zakładzie przemysłu farmaceutycznego,
 • sklepach zielarsko – medycznych,
 • może również otworzyć punkt apteczny w miejscowości, gdzie nie ma apteki.

Przedmioty nauczane to m.in.:

 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii;
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna;
 • Promocja zdrowia z elementami profilaktyki;
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 • Język angielski zawodowy;
 • Technologia postaci leków;
 • Farmakologia;
 • Analiza leków;
 • Podstawy obrotu aptecznego;
 • Technika sporządzania leków
 • Metody badania surowców roślinnych;
 • Świadczenia farmaceutyczne.

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

nauka trwa 2 lata

zajęcia stacjonarne 3-4 dni w tygodniu

Kwalifikacja MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.

Higienistka stomatologiczna samodzielnie na zlecenie lekarza dentysty przeprowadza badanie jamy ustnej, wykonuje zabiegi higieniczne (usuwanie złogów nazębnych, lakierowanie, lakowanie, piaskowanie, wybielanie zębów oraz inne zabiegi profilaktyczne). Ważną częścią wykonywania zawodu higienistka stomatologiczna jest działalność profilaktyczno-edukacyjna, która może być prowadzona zarówno w gabinecie dentystycznym jak i w różnych środowiskach. Jednym z zadań zawodowych jest czynna asysta podczas zabiegów w różnych dziedzinach stomatologii, m.in. ortodoncji, chirurgii, implantologii.

Zakres uprawnień zawodowych higienistki stomatologicznej jest szerszy niż asystentki stomatologicznej, co oznacza, że praca higienistki stomatologicznej jest bardziej zaawansowana pod względem możliwości wykonywania procedur medycznych.

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

 • realizowania świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną;
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Po ukończeniu nauki znajdzie zatrudnienie w:

 • gabinetach dentystycznych,
 • poradniach i klinikach dentystycznych publicznych bądź prywatnych,
 • gabinetach specjalistycznych,
 • również w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, a także profilaktyką medyczną.

Przedmioty nauczane to m.in.:

 • Organizacja ochrony zdrowia;
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej;
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym;
 • Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej;
 • Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki;
 • Pracownia diagnostyki, leczenia i rehabilitacji jamy ustnej;
 • Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii;
 • Praktyka zawodowa.

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

nauka trwa 2 lata

zajęcia w formie stacjonarnej
3-4 dni w tygodniu

Kwalifikacja MED.13

Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Terapeuta zajęciowy to osoba, która współuczestniczy w procesie rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych. Wykorzystując wszelkie techniki terapii zajęciowej i stosując zróżnicowane metody i formy pracy pomaga podopiecznym w uzyskaniu pełnosprawności i powrocie do aktywnego życia w społeczeństwie.

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym.
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb pacjenta,
 • przygotowania grupowego i/lub indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta.
 • organizowania zajęć o charakterze terapeutyczno-manualnym (ergoterapia, socjoterapia, arteterapia), których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym i społeczeństwie.
 • posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym niezbędnym do codziennego funkcjonowania pacjenta.

Po ukończeniu nauki znajdzie zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej,
 • domach dziennego pobytu,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • klubach seniora,
 • pracowniach terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • w oddziałach szpitalnych,
 • sanatoriach,
 • warsztatach terapii zajęciowej,

innych placówkach pomocy społecznej i ochrony zdrowia

Przedmioty nauczane to m.in.:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii;
 • Wybrane zagadnienia z psychologii;
 • Podstawy pedagogiki;
 • Podstawy terapii zajęciowej;
 • Organizacja czasu wolnego;
 • Prace plastyczno-techniczne;
 • Prace rękodzielniczo-krawieckie;
 • Pracownia ceramiczna;
 • Zabiegi higieniczne;
 • Praktyka zawodowa.