Menu Zamknij

OGŁASZAMY NABÓR !!

od semestru jesiennego, NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Nauka rozpoczyna się od 01 września 2024r.

REKRUTACJA TRWA

Zawody:

Dzięki nauce w naszej Szkole zdobędziesz podstawowe umiejętności i będziesz doskonale przygotowana/y do pracy w zawodzie. Stawiamy na jakość, łączymy wiedzę teoretyczną z  praktyką, co przynosi najlepsze efekty.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

nauka trwa 2,5 roku

zajęcia w formie dziennej

Kwalifikacja MED.09

sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

 • prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i poza aptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • sporządzania preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych,
 • wytwarzania płynów infuzyjnych, przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej,
 • przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współuczestniczenia w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Po ukończeniu nauki znajdzie zatrudnienie w:

 • aptece ogólnodostępnej,
 • w aptece szpitalnej,
 • hurtowni farmaceutycznej,
 • zakładzie przemysłu farmaceutycznego,
 • sklepach zielarsko – medycznych,
 • może również otworzyć punkt apteczny w miejscowości, gdzie nie ma apteki.

Przedmioty nauczane to m.in.:

 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii;
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna;
 • Promocja zdrowia z elementami profilaktyki;
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 • Język angielski zawodowy;
 • Technologia postaci leków;
 • Farmakologia;
 • Analiza leków;
 • Podstawy obrotu aptecznego;
 • Technika sporządzania leków
 • Metody badania surowców roślinnych;
 • Świadczenia farmaceutyczne.

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

nauka trwa 2 lata

zajęcia stacjonarne 3-4 dni w tygodniu

Kwalifikacja MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.

Higienistka stomatologiczna samodzielnie na zlecenie lekarza dentysty przeprowadza badanie jamy ustnej, wykonuje zabiegi higieniczne (usuwanie złogów nazębnych, lakierowanie, lakowanie, piaskowanie, wybielanie zębów oraz inne zabiegi profilaktyczne). Ważną częścią wykonywania zawodu higienistka stomatologiczna jest działalność profilaktyczno-edukacyjna, która może być prowadzona zarówno w gabinecie dentystycznym jak i w różnych środowiskach. Jednym z zadań zawodowych jest czynna asysta podczas zabiegów w różnych dziedzinach stomatologii, m.in. ortodoncji, chirurgii, implantologii.

Zakres uprawnień zawodowych higienistki stomatologicznej jest szerszy niż asystentki stomatologicznej, co oznacza, że praca higienistki stomatologicznej jest bardziej zaawansowana pod względem możliwości wykonywania procedur medycznych.

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

 • realizowania świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną;
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Po ukończeniu nauki znajdzie zatrudnienie w:

 • gabinetach dentystycznych,
 • poradniach i klinikach dentystycznych publicznych bądź prywatnych,
 • gabinetach specjalistycznych,
 • również w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, a także profilaktyką medyczną.

Przedmioty nauczane to m.in.:

 • Organizacja ochrony zdrowia;
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej;
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym;
 • Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej;
 • Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki;
 • Pracownia diagnostyki, leczenia i rehabilitacji jamy ustnej;
 • Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii;
 • Praktyka zawodowa.

Opiekun medyczny

nauka trwa 1,5 roku

zajęcia w formie stacjonarnej
3 dni w tygodniu

Kwalifikacja MED.14

Kwalifikacja MED.14. przygotowuje do: Świadczenia usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych polegających na:

świadczeniu usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej poprzez:

 • rozpoznawanie problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • współpracę z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
 • wykonywanie czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
 • wykonywanie czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metodą Hoppe.

Po ukończeniu nauki znajdzie zatrudnienie w:

podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym m.in.:

 • domach pomocy społecznej,
 • domach dziennego pobytu,
 • szpitalach,
 • hospicjach,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych,
 • świadcząc indywidualną opiekę w domu pacjenta.

Przedmioty nauczane to m.in.:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 • Organizacja ochrony zdrowia;
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • Stany zagrożenia zdrowia i życia;
 • Komunikacja personalna;
 • Język obcy zawodowy;
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • Pracownia umiejętności zawodowych;
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej;
 • Przyłóżkowa aktywizacja
 • Praktyka zawodowa.

Technik masażysta

nauka trwa 2 lata

zajęcia w formie stacjonarnej
3-4 dni w tygodniu

Kwalifikacja MED.10

Kwalifikacja MED.10. przygotowuje do: świadczenia usług w zakresie masażu.

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych polegających na:

świadczeniu usług w zakresie masażu poprzez:

 • wykonywanie masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
 • wykonywanie masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
 • wykonywanie masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Masażysta stosuje metody i techniki masażu oraz zabiegi, które wspomagają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i wspomagają odnowę biologiczną zdrowych.

Po ukończeniu nauki znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalach;
 • przychodniach rehabilitacyjnych;
 • gabinetach fizjoterapeutycznych;
 • sanatoriach;
 • hotelach i gabinetach odnowy biologicznej;
 • ośrodkach SPA;
 • prywatnych gabinetach masażu;
 • klubach sportowych;
 • w domu pacjenta.

Przedmioty nauczane to m.in.:

 • Organizacja ochrony zdrowia;
 • Anatomia i fizjologia;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • Stany zagrożenia zdrowia i życia;
 • Komunikacja personalna;
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
 • Język obcy zawodowy;
 • Podstawy fizjoterapii;
 • Teoria masażu;
 • Wybrane zagadnienia kliniczne;
 • Pracownia fizjoterapii;
 • Pracownia masażu;
 • Praktyka zawodowa.

Asystentka stomatologiczna

nauka trwa 1 rok

zajęcia w formie stacjonarnej
3 dni w tygodniu

Kwalifikacja MED.01

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych polegających na:

asystowaniu lekarzowi dentyście i utrzymaniu gabinetu w gotowości do pracy poprzez:

 1. przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
 2. asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
 3. przygotowywanie i przechowywanie leków i materiałów stosowanych w stomatologii;
 4. przygotowanie, konserwowanie, dekontaminację przechowywanie narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z przepisami;
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego, a także:
  • przygotowanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych;
  • sporządzanie terminarzu przyjęć pacjentów;
  • współdziałanie z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy;
  • przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki;
  • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w trakcie wykonywania zadań zawodowych;
  • współpraca m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.

Po ukończeniu nauki znajdzie zatrudnienie w:

 • gabinetach dentystycznych,
 • poradniach i klinikach dentystycznych publicznych bądź prywatnych,
 • gabinetach specjalistycznych,
 • w firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego czy hurtowniach stomatologicznych.

Asystentka stomatologiczna współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie asystowania podczas zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Przedmioty nauczane to m.in.:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym,
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia,
 • Materiałoznawstwo w stomatologii,
 • Dokumentacja gabinetu dentystycznego,
 • Organizacja ochrony zdrowia,
 • Stany zagrożenia zdrowia i życia,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym,
 • Język angielski zawodowy,
 • Język migowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym,
 • Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

Praktyka zawodowa